برای خلق آنچه با طبیعت درونمان هماهنگ است شاید به نگاهی فراتر از عادتهای روزمره مان احتیاج داریم

برای خلق آنچه با طبیعت درونمان هماهنگ است شاید به نگاهی فراتر از عادتهای روزمره مان احتیاج داریم